Leonardo Panayiotou returns to MINI CHALLENGE Trophy